Catàleg de les sèries antigues, ja tancades, de publicacions científiques editades pel Museu.

Sobre la nematofauna muscícola del Nepal

Gadea, E.

Resum

Aquest treball és una contribució al coneixement de la nematofauna muscícola de les muntanyes himalaies del Nepal (Gandaki i Dhaulagiri). Quatre mostres han estat recol.lectades entre els 4000 i els 5000 m d’altitud. La nematofauna trobada és molt típica, encara que pobre en nombre d’especies. Entre aquestes les dominants són Plectus cirratus (46,7%) i Mononchus truncatus (17,5%), essent les subdominants Eudorylaimus intermedius (8,7%) i Eudorylaimus carteri (6,7%), seguides de Mesodorylaimus filiformis (3,7%) i Acrobeloides buetschlii (33%). El nombre total d’especies trobades és de 14, totes cosmopolites. En el conjunt de la nematofauna prospectada les especies depredadores (Mononchoidea) són el 17%; les briofagues (Dorylaimoidea), en són el 23,770 i les fitodetritofagues i saprobiontiques (Monhysteroidea, Araeolaimoidea, Tylenchoidea i Rhabditoidea) en són el 60,3%. Nogensmenys, les nematocenosis apareixen desequilibrades. Aquesta nematofauna és similar a la que viu als mateixos biotops de les altres muntanyes de tot el món, encara que és menys rica que la trobada a les muntanyes europees i sudamericanes a altituds no superior als 3000 m.

Palabras clave

Moss, Nematoda, Nepal

Download: PDF |
Cita
Compartir a: |

MZ volumen 12 (1988) mz

Buscar